งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธาณสุข หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ ได้จัดกิจกรรมงาน วันเอดส์โลก ภายใต้ชื่องาน“เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” หรือ “Communities Make the Difference” กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอดส์มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ การร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573