คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค

คุณอภิชาติ สังฆอารี มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์โปรตอนสมเโด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการเงิน ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ และ รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต