คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเด็กโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต