คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และ นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

error: Content is protected !!