คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภัทรา โพธิเวชกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์.