คณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4313 และคู่สมรส มอบเงินบริจาค

คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 4313 และคู่สมรส มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต