ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง

Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products

สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
ด้วยมาตรฐาน GMP

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products , EC-ATMPs ) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 2001/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อและวัสดุทางการแพทย์ฝังใน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการรักษาผู้ป่วย ด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เช่น เซลล์และอวัยวะที่สร้างจากห้องปฏิบัติการ เนื้อเยื่อที่สร้างโดยเครื่องพิมพ์สามมิติ วัสดุทางการแพทย์แบบฝังในร่างกายสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และวัสดุเพื่อซ่อมแซมบาดแผลให้หายอย่างรวดเร็ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการรักษาพยาบาล ผ่านการยกระดับเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ซึ่งจะนำประเทศก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลก

ผลงานที่ภาคภูมิใจของศูนย์

Layout  ของห้อง Clean Room (ห้องสะอาด) ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อแห่งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562

เจตจำนง

สร้างผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงด้วยมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ป่วยชาวไทยได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม

ภาระหน้าที่

 1. ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประชาชนชาวไทย
 2. บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปให้เข้าถึงการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในราคาถูก (one-to-many products) และผู้ป่วยเฉพาะรายที่ต้องการรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะที่รักษาให้หายยาก (one-to-one products)
 3. ดำเนินการวิจัย พัฒนา ค้นคว้า วิธีการรักษา สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์การรักษาใหม่ด้านอวัยวะและเนื้อเยื่อ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระดับ Pre-clinical Prototype ต้องได้มาตรฐานคุณภาพ GLP (Good Laboratory Practice ) 
 4. มีห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงระดับ Clinical Prototype ต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า Pilot Scale-GMP (Good Manufacturing Practice) 

ภารกิจ

 1. พัฒนาและค้นคว้าวิธีการรักษา สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์รักษาใหม่ด้านอวัยวะและเนื้อเยื่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพทั้งด้านแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
 2. บริหารงานอบรมและสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 

นวัตกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ประกอบด้วย

 1. ผลิตภัณฑ์จากเซลล์และเนื้อเยื่อ 
 2. ผลิตภัณฑ์ด้านโพลีเมอร์เพื่อการฝังใน
 3. ผลิตภัณฑ์ที่รวมเซลล์เข้ากับชีววัสดุ

การให้บริการ

 1. บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปให้เข้าถึงการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงแบบทั่วไป (one-to-many products) และผู้ป่วยเฉพาะรายที่ต้องการรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะที่รักษาให้หายยาก (one-to-one products)
 2. เผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อแก่สังคม

วัน /เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 9 โซน C
(ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 9  โซน C

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 80981