ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

Department of Family Medicine

เป็นต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและคุณธรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย มีพันธกิจของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมทั้งการให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศ รวมไปถึงมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาด้านวิจัยและวิชาการ

ภายใต้นโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ดูแลทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เน้นทั้งส่วนการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหรือภาวะความเจ็บป่วย สามารถตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้มีนโยบายของรัฐที่ประกาศให้ทีมแพทย์ครอบครัว (Family Care Team) ออกให้บริการดูแลประชาชน จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในหมวดการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขว่า “ต้องจัดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม”

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาล มีพันธกิจที่ชัดเจนที่จะมุ่งเน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามแนวทางแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลประชาชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

นอกจากให้บริการทางการแพทย์ตามแนวทางการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วนั้น ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการฝึกอบรม เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

เจตจำนง

 1. หน่วยงานต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพให้สังคม
 4. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการ
 5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่คล่องตัว โปร่งใส และมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

ภาระหน้าที่

 1. มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลปฐมภูมิแบบองค์รวม โดยเป็นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงชุมชน
 2. เพื่อบรรลุความเป็นเลิศในการเรียน การสอนและการฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 3. สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ทันสมัย และล้ำหน้าได้มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการแพทย์

โครงสร้างหรือหน่วยงานย่อยของฝ่าย

 1. หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ     
  • คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ        
  • คลินิกเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพดี (อาคาร ภปร ชั้น 13)  
 2. หน่วยงานเยี่ยมบ้าน
 3. หน่วยบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)

การให้บริการของฝ่าย

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ รวมถึงมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ณ อาคาร ภปร ชั้น 13
 2. ให้บริการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคครอบคลุมไปยังการดูแลสุขภาพตามแบบแผนของเวชศาสตร์ครอบครัว
 3. ให้บริการการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและการเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)
 4. ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 5. ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 6. ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ การเรียนการสอน ตามหลักสูตรนิสิตแพทย์
 7. ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ การเรียนการสอน นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 8. ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ 

นายแพทย์สุเมธ ปุญญโชติ
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์

การให้บริการของหน่วยงานย่อย

1. หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ

 • ให้บริการตรวจรักษาและให้การสร้างเสริมสุขภาพในคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักเกิน กลุ่มโรคเมตาบอลิก บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีโรคในกลุ่มเมตาบอลิกรายใหม่ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์
 • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเสพติดบุหรี่ โดยคลินิกเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพดี (อาคาร ภปร ชั้น 13) โดยรับปรึกษาจากต่างแผนกทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ผ่านการสมัครขอปรึกษาโดยการ consult ตามช่องทางปกติ และทาง google form
 • งานกิจกรรมออกบูทและงานรณรงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ งานกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และงานกาชาดประจำปี
 • งานเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่าน Facebook, YouTube และแผ่นพับ

2. หน่วยเยี่ยมบ้าน

 • บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 55 และศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
 • บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ในวันพุธของทุกสัปดาห์

3. หน่วยบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)

 • สนับสนุนงานการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
 • สนับสนุนงานบริการทางการแพทย์และวิชาการของฝ่ายฯ
 • จัดทำเอกสารด้านงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานศิลป์ และงานพัฒนาคุณภาพ
 • จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายฯ และโรงพยาบาล
 • จัดทำเอกสารงบประมาณประจำปีและรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฝ่ายฯ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารหลิ่มซีลั่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5389, 02 256 5005

เว็บไซต์หน่วยงาน


หน่วยงานย่อย

ชื่อหน่วย

หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

02 256 4950 , 02 256 4115

Facebook หน่วยงานย่อย

YouTube หน่วยงานย่อย


ชื่อหน่วย

หน่วยเยี่ยมบ้าน 

เบอร์โทรศัพท์

02 256 4191


ชื่อหน่วย

หน่วยบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)

เบอร์โทรศัพท์

02 256 5389 , 02 256 5005