พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 11 เตียง ประกอบด้วย ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจผู้ป่วยชนิดข้างเตียง จำนวน 11 เครื่อง  เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตนี้ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง   ช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ อัตราการหายใจ วัดความดันโลหิตภายนอก และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยจะมีชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลขั้นสูงที่จะประกอบการตัดสินใจในการรักษา พร้อมกันนี้ ยังมีระบบสัญญาณเตือนที่สามารถจำแนกระดับความรุนแรงและอาการของผู้ป่วย เช่น เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติจะมีสัญญาณเตือนมายังชุดศูนย์กลางเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุม และสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจผู้ป่วยชนิดข้างเตียงที่ได้รับพระราชทานมาในโอกาสนี้ เป็นเครื่องมือที่มีระบบในการช่วยคำนวณข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้ใหญ่อีกด้วย