มอบโล่รางวัลพระราชทานฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานใน พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ผู้ชนะการประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2562 จำนวน 27 ท่าน ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และ ไม่มีโรคประจำตัว พร้อมกันนี้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร