ผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเปล่าในการทำงาน และเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ มี ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงานและร่วมให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพงาน ณ ห้องประชุม 229 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2