บริจาคเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง

ครอบครัวธัญญการ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง ฝ่ายอายุรศาสตร์ , เพื่อเป็นค่ายาค่าอาหารเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือดสำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์