กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ครั้งที่ 9

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” (Child Welfare Team) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ครั้งที่ 9 “Crisis Prevention and Safety for All in Child

Maltreatment” ให้แก่ แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565