ศูนย์ประสาทศาสตร์

ศูนย์รวมแพทย์และสุดยอดเทคโนโลยีระบบประสาท
แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศ

เมื่อพูดถึงศูนย์ดูแลรักษาโรคทางระบบประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับศูนย์หลอดเลือดสมองฯ ศูนย์โรคลมชักฯ ศูนย์โรคพาร์กินสันฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงมายาวนาน ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center)” ซึ่งเป็นทั้งศูนย์รวมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพแพทย์ การวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทยมากยิ่งขึ้น คอลัมน์ Chula Excellence Center จึงกลับมาอีกครั้งเพื่อนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์น้องใหม่ แต่คุณภาพแน่นแห่งนี้พร้อมๆ กันค่ะ

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center) คือศูนย์รวมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านระบบประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพแพทย์ เช่น ประสาทศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยาด้านระบบประสาท เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จักษุประสาท โสต ศอ นาสิก กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์ประสาทศาสตร์ จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่รวบรวมเอาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาททั้งระบบมาบูรณาการทำงานร่วมกัน

ความโดดเด่นของศูนย์ประสาทศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่ได้มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการทำงาน “เชิงลึก” ที่มุ่งทำการศึกษาวิจัยและรวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ทางระบบประสาทที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการทำงาน “เชิงกว้าง” ซึ่งมีการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น (Screening Package) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีความกังวลว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลอื ดสมอง และ โรคพารก์ นิ สนั โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำถึงการป้องกันและการรักษา อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลรักษาในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง โดยที่ส่วนใหญ่แพทย์ประจำศูนย์โรคทางระบบประสาทศูนย์ใดศูนย์หนึ่งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่เดิมนั้นจะแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ามารับการดูแลรักษาที่ศูนย์ประสาทศาสตร์เพิ่มเติมตามที่แพทย์เห็นสมควร

อีกทั้งศูนย์ประสาทศาสตร์ได้ให้ความส􀄞ำคัญกับการน􀄞ำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ ซึ่งมีทั้งการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยบุคลากรภายใน ภายในศูนย์ประสาทศาสตร์ยังมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์ (Biomedical Engineering Room) เพื่อรองรับการคิดค้นวิจัยทุกรูปแบบตลอดจนมีการนำร่องใช้ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เพื่อลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมี “คลินิกระบบประสาททางไกล” (teleneurology clinic) เป็นคลินิกต้นแบบ

ศ.พญ.นิจศรี กล่าวสรุปว่า ศูนย์ประสาทศาสตร์ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงป้องกันโรคทางระบบประสาทสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรค ในเชิงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ขั้นสูง รวมถึงผู้ป่วยที่มีอุปสรรคในการเดินทางมาโรงพยาบาล ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในเชิงการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา หนึ่งในทีมแพทย์ของศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ยกตัวอย่างถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยในศูนย์ประสาทศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Integration) อาทิ เครื่อง Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจการทำงานของสมองโดยใช้หลักการดูดซับแสงใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) ที่สามารถตรวจประเมินการทำงานของสมองได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการใช้เครื่องมือนี้ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน (Optic Coherence Tomography Angiography – OCTA) ที่สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่เกี่ยวกับประสาทตาได้โดยใช้เวลาการสแกนเพียง 5 นาที นอกจากนั้น ศูนย์ประสาทศาสตร์ยังเป็นที่แรกในประเทศไทยที่นำโปรแกรม ICM+ ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มาใช้ในการประเมินความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำขสันหลังอีกด้วย

ศูนย์ประสาทศาสตร์ เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอรับบริการปรึกษาได้ที่ชั้น 11 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในวันและเวลาทำการ