ศูนย์ประสาทศาสตร์

ศูนย์รวมแพทย์และสุดยอดเทคโนโลยีระบบประสาท
แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศ

          “ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Neuroscience Center)” เป็นศูนย์รวมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพแพทย์ การวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทย ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพแพทย์ เช่น ประสาทศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยาด้านระบบประสาท เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จักษุประสาท โสต ศอ นาสิกวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์ประสาทศาสตร์ จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่รวบรวมเอาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาททั้งระบบมาบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีการเชื่อมโยงการทำงานครอบคลุมศูนย์ฯ ต่างๆ อาทิ ศูนย์ฯ โรคลมชัก ศูนย์ฯโรคพาร์กินสันและความเคลื่อนไหวผิดปกติ ศูนย์ฯโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

      การดำเนินงานของศูนย์ประสาทศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Integration) เน้นการทำงานเชิงลึกที่มุ่งทำการศึกษาวิจัยและรวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ทางระบบประสาทที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการทำงานเชิงกว้าง ซึ่งมีการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น (Screening Package) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีความกังวลว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคพาร์กินสัน โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำถึงการป้องกันและการรักษา อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลรักษาในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งมีทั้งการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยบุคลากรภายในมาใช้ อาทิ

  • เครื่อง Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจการทำงานของสมองโดยใช้หลักการดูดซับแสงใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) ที่สามารถตรวจประเมินการทำงานของสมองได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการใช้เครื่องมือนี้
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน (Optic Coherence Tomography Angiography – OCTA) ที่สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่เกี่ยวกับประสาทตาได้โดยใช้เวลาการสแกนเพียง 5 นาที
  • ใช้โปรแกรม ICM+ ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มาใช้ในการประเมินความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำไขสันหลัง แห่งแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ ภายในศูนย์ประสาทศาสตร์ยังมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์ (Biomedical Engineering Room) เพื่อรองรับการคิดค้นวิจัยทุกรูปแบบ และใช้ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เพื่อลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมี “คลินิกระบบประสาททางไกล” (teleneurology clinic) เป็นคลินิกต้นแบบ

“…….ศูนย์ประสาทศาสตร์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงป้องกันโรคทางระบบประสาทสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรค ในเชิงการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ขั้นสูง รวมถึงผู้ป่วยที่มีอุปสรรคในการเดินทางมาโรงพยาบาล ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในเชิงการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป……”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง“ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Neuroscience Center)”  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมี ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ เป็นหัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ศูนย์ประสาทศาสตร์
ชั้น 11 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร.02-256-4000 ต่อ 80772


Pin It on Pinterest