ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว 

Excellent Center for Gait and Motion

บำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
ด้วยมาตรฐานระดับชาติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับของประชาชน 

ในปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุข อาทิ โรคข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสมองหรือไขสันหลัง โรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อเกร็งตัวผิดปกติ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ เด็กสมองพิการ การบาดเจ็บจากการกีฬา การฝึกนักกีฬาเพื่อลงแข่งขัน เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่าแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก จึงได้มีการรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวจากสาขาต่าง ๆ จัดตั้งเป็นศูนย์นี้ขึ้น ให้บริการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือ 3-D motion analysis ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก เพื่อให้การรักษาผู้ที่มีความผิดปกติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดารเดินและการเคลื่อนไหว 

เจตจำนง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหวเป็นต้นแบบในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ และบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินและการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีมาตรฐานระดับชาติ

ภาระหน้าที่

 1.  สร้างความเป็นเลิศทางการบริการทางการแพทย์ด้านการเดิน และเคลื่อนไหว
 2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านการเดิน และเคลื่อนไหว
 3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเดิน และเคลื่อนไหว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดิน และเคลื่อนไหว อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีคลินิกที่เกี่ยวข้องที่เปิดให้บริการอีก 2 คลินิก ได้แก่ คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา


การให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดิน และเคลื่อนไหว ให้บริการตรวจวิเคราะห์การเดิน และการเคลื่อนไหวด้วยกล้องอินฟาเรดความเร็วสูงและโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3-D Motion analysis) ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อแบบไร้สาย (Wireless EMG) ตรวจวัดการลงน้ำหนักและแรงกดที่เท้า (Force pressure platform) สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และนักกีฬา อีกทั้งให้บริการทางวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต อาทิการเก็บข้อมูลการวิจัย และจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินการเคลื่อนไหว

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 

 1. บริการตรวจวิเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัวจากโรคต่าง ๆ
 2. บริการการรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬาแบบครบวงจรด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
 3. จัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 4. ดำเนินงานวิจัยด้านการเดิน การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
 5. พัฒนานวัตกรรมนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
 6. เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

กิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์

 1. จัดประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเดิน และการเคลื่อนไหวเรื่อง Foot and ankle biomechanics and pathology ในวันที่ 7 และ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 2. จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “International Seminar for In-house Training of the Visual3D Biomechanics Software” วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
 3. จัดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้นปีที่ 1 – 3 เรื่อง Gait and balance assessment using devices ปีละ 1 – 2 ครั้ง
 4. ให้บริการตรวจประเมินผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว และการล้มในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว
  สถานที่: อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4

  งานบริการ: ตรวจประเมินการเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัวด้วยกล้องอินฟาเรดความเร็วสูงและโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3-D Motion analysis) ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อแบบไร้สาย (Wireless EMG) และตรวจวัดการลงน้ำหนักและแรงกดที่เท้า (Force pressure platform) สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และนักกีฬา

  วัน/เวลา ให้บริการ:  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. 


 2. คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
  สถานที่: อาคาร สธ. (ผู้สูงอายุ) ชั้น 6

  งานบริการ: ตรวจประเมิน และรักษาฟื้นฟูโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดิน การทรงตัวและการเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มโรคพาร์กินสัน กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้สูงอายุเสี่ยงล้ม เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ Computerized balance training device, special treadmill, gaming balance training device

  วัน/เวลา ให้บริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. 


 3. คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา
  สถานที่: อาคาร ภปร ชั้น 2

  งานบริการ: ตรวจประเมินผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา และส่งต่อเพื่อทำการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งส่งตรวจประเมินการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว เพื่อประเมินความก้าวหน้าจากผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ 

  วัน/เวลา ให้บริการ: วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.

Contact

ชื่อหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

สถานที่ติดต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการเดินและเคลื่อนไหว

02 252 4267 ต่อ 2401อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 401/1 

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

02 256 4000 ต่อ 70602อาคารสธ. (ผู้สูงอายุ) ชั้น 6

คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา

02 256 5346 , 5348อาคาร ภปร ชั้น 2