ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

Excellence center of organ transplantation (ECOT)

รับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้บุกเบิกในด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ดังนี้

 • ปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นที่แรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515
 • ปลูกถ่ายตับสำเร็จเป็นที่แรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530
 • ปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จเป็นที่แรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2530
 • เป็นแกนนำสำคัญในการประชุมเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายเมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ทำให้การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างมากและส่งผลให้ผู้รับอวัยวะมีโอกาสอยู่รอดด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ริเริ่มกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้ญาติผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและบุคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะ 
 • ปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะ
ภายหลังการก่อตั้งศูนย์ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปลูกถ่ายหัวใจครบ 100 ราย เมื่อปี พ.ศ. 2558
 • ปลูกถ่ายตับและไตในผู้ป่วยมะเร็งตับและไตวายเรื้อรังได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2559
 • ปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จากผู้บริจาคมีชีวิตข้ามหมู่เลือดเป็นรายแรกของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2560
 • ปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด (5.8 กิโลกรัม) จากผู้บริจาคมีชีวิตได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  เมื่อปี พ.ศ. 2561

อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ริเริ่มการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ” ในปี พ.ศ. 2560 จากนั้นก็จัดประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการผ่าตัดรับอวัยวะบริจาคให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในผู้รับอวัยวะมากขึ้น ทั้งนี้มีทีมศัลยแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เจตจำนง

พัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาลเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีธรรมาภิบาลและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาระหน้าที่

 1. ให้บริการการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ ทั้งในด้านรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคแทรกซ้อนและ
  ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล
 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับระดับสากล
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนี้

 1. คลินิกศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะในช่องท้อง
 2. คลินิกปลูกถ่ายตับในเด็ก
 3. คลินิกปลูกถ่ายไต
 4. คลินิกปลูกถ่ายหัวใจและปอด

การให้บริการของศูนย์

 1. ให้การดูแลรักษาสุขภาพพร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยก่อนและหลังปลูกถ่ายอวัยวะแบบองค์รวม มากไปด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์  ทำให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งนี้สามารถปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากขึ้น มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

 2. มีความโดดเด่นในด้านการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์ที่มีความสามารถเทียบเท่าระดับสากลในการปลูกถ่าย “ไต ตับ หัวใจและปอด”

 3. มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะประสานงานกับผู้ป่วยและแพทย์โดยตรงอย่างฉับไว ทันท่วงที ตลอด
  24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษาที่มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์

นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาอีกด้วย ได้แก่

1. โครงการปลูกถ่ายไต 100 รายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจาก “ผู้บริจาคที่มีชีวิต” โดยตั้งเป้าการผ่าตัดทั้งสิ้น 100 รายซึ่งเป็นการผ่าตัดกรณี
หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้

2. กิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ ในงาน “ORGAN CAN SHARE” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า MBK เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
เป็นการเสวนาให้ความรู้และความเข้าใจในหัวข้อ “ปาฏิหาริย์แห่งการให้” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโดย รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมคนบันเทิงมากมาย

3. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ” (Lecture & Hands-on workshop organ retrieval) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการผ่าตัดรับอวัยวะบริจาคให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในผู้รับอวัยวะมากขึ้น ทั้งนี้มีทีมศัลยแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4. “วันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ” (Donor remembrance day) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เพื่อให้ญาติผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมกันทำบุญรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 1. คลินิกศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะในช่องท้อง
  ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 6 

 2. คลินิกปลูกถ่ายตับในเด็ก
  ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 9 ห้องตรวจ 1 

 3. คลินิกปลูกถ่ายไต
  ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 3

 4. คลินิกปลูกถ่ายหัวใจและปอด
  ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 12

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 26 โซน C

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 82601-2 (ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.)
095 365 3741 (นอกเวลาราชการ)

เว็บไซต์หน่วยงาน