ฝ่ายพิธีการ

The Department of Ceremony

ดูแลกิจกรรมการทำบุญเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ
และเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไปได้ทำบุญเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า การดูแลสาวกของตถาคต (พระพุทธเจ้า) ก็เป็นการดูแลตถาคตทางหนึ่ง สำหรับสำนักงานของฝ่ายพิธีการนั้น ตั้งอยู่ที่อาคารวชิรญาณวงศ์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เป็นที่ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รวมถึงการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

เจตจำนง

ฝ่ายพิธีการเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องตามนโยบายของโรงพยาบาล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาระหน้าที่

 1. ดำเนินการจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด ทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ เป็นต้น
 2. ดำเนินงานรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 3. ดำเนินงานรับแจ้งความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์
 4. ดำเนินกิจกรรมงานผู้วายชนม์ และอำนวยความสะดวกแก่ญาติและผู้มาติดต่อ
 5. ดำเนินกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น กฐิน ผ้าป่า งานแสดงมุทิตาจิต เป็นต้น

ฝ่ายพิธีการ ได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในฝ่าย เป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่

 1. งานพิธีสงฆ์
 2. งานธุรการและการเงิน

การให้บริการของฝ่าย

 1. ดำเนินการจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด ทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ เป็นต้น
 2. ดำเนินงานรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 3. ดำเนินงานรับแจ้งความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์
 4. ดำเนินกิจกรรมงานผู้วายชนม์ และอำนวยความสะดวกแก่ญาติและผู้มาติดต่อ
 5. ดำเนินกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น กฐิน ผ้าป่า งานแสดงมุทิตาจิต เป็นต้น

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

อาคารวชิรญาณวงศ์

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 07.00 – 15.00 น.

ศาลาทินทัต

เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – ศุกร์

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


เวลา 08.00 – 19.00 น.

เวลา 08.00 – 15.00 น.

ห้องบริการงานผู้วายชนม์

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 08.00 – 16.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่ายหรือศูนย์

ฝ่ายพิธีการ

อาคารวชิรญาณวงศ์

02 256 4382 หรือ 4505

ศาลาทินทัต
– รับบริจาคเงิน
– รับบริจาคร่างกายฯ


02 256 4397
02 256 5079

ห้องบริการงานผู้วายชนม์

02 256 4317