ฝ่ายปรสิตวิทยา

Department of Parasitology

มุ่งศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค
และให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

ฝ่ายปรสิตวิทยา เดิมเรียกว่า “ปาราสิตวิทยา” เป็นหน่วยหนึ่งของภาควิชาพยาธิวิทยา แต่เนื่องจากวิชาปรสิตวิทยา (Medical Parasitology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งทำให้เกิดโรคกับคน หรือเป็นตัวนำโรคมาสู่คน และศึกษาเรื่องราว ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์หลายชนิดด้วยกัน ปาราสิตวิทยาจึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งในการศึกษาแพทยศาสตร์ สภาการศึกษาแห่งชาติจึงมีมติให้แยกจากภาควิชาพยาธิวิทยา ออกมาเป็น ภาควิชาปาราสิตวิทยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ ประทัตสุนทรสาร เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก หลังจากนั้นทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ภาควิชาปาราสิตวิทยา” เป็น “ภาควิชาปรสิตวิทยา” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 มาจนถึงปัจจุบัน 

เจตจำนง 

ห้องปฏิบัติการฝ่ายปรสิตวิทยามุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศในระดับสากล ตรวจวินิจฉัยถูกต้อง ทันเวลา ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพ พึงพอใจในบริการ

ภาระหน้าที่

ปรสิตจุฬาฯ บริการด้วยใจ มั่นในมาตรฐาน งานมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาสู่สากล


ฝ่ายปรสิตวิทยา แบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่

 1. งานบริการผู้ป่วย
 2. งานบริการวิชาการ
 3. งานการเรียนการสอนและงานวิจัย
 4. งานธุรการ

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายปรสิตวิทยาได้แบ่งการให้บริการการตรวจโรคออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ให้บริการตรวจโรคปรสิตโดยแพทย์ ที่อาคาร ภปร ชั้น 14
 2. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

โดยแบ่งห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร  ชั้น 4 
  ให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

 • ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 
  ให้บริการผู้ป่วยใน และโครงการตรวจสุขภาพ

 • ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร ชั้น 18
  ให้บริการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การย้อมสีพิเศษ การตรวจทางอิมมูนวิทยาและการตรวจทาง อณูชีววิทยา

การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

มีรายการตรวจแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ รวมทั้งสิ้น 27 รายการ ดังนี้ 

1. การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางปรสิตวิทยา

 1. การตรวจอุจจาระ Routine stool examination
 2. ตรวจหาพยาธิโรคเท้าช้างในเลือด โดย Giemsa stain และโดย DEC provocative test
 3. ตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือด โดย Giemsa stain
 4. ตรวจหาพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape
 5. จำแนกชนิดของปรสิต (Identification of parasite) เช่น ตัวพยาธิ ตัวแมลง เป็นต้น

2. การตรวจวินิจฉัยทางอิมมูนวิทยา 

2.1 ตรวจหา Antigen ได้แก่

 1. Filaria specific antigen
 2. E. histolytica antigen from pus or stool
 3. Giardia lamblia antigen
 4. ICT for malaria

2.2 ตรวจหา Antibody ได้แก่

 1. IHA for E. histolytica
 2. Toxoplasma IgG and IgM antibody
 3. Taenia solium IgG antibody
 4. IFA for Pneumocystis jirovecii

3. การตรวจหาโปรโตซัวด้วยการย้อมสีพิเศษ

 1. Stain for Pneumocystis jiroveci
 2. Stain for Microsporidium
 3. Stain for Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora

4. การเพาะเลี้ยงหาเชื้อพยาธิและโปรโตซัว

 1. Agar plate culture for Strongyloides & hookworm
 2. Culture for E. histolytica/E. dispar, T. vaginalis
 3. Culture for Trichomonas vaginalis
 4. Culture for free-living amoebae

5. การตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา (PCR)

 1. PCR for malaria 
 2. PCR for Pneumocystis jiroveci 

6. การตรวจอื่นๆ

 1. การตรวจวิเคราะห์หาฮีโมโกลบินในอุจจาระ (ICT for occult blood)
 2. การตรวจหาระดับฮีโมโกลบินในอุจจาระ (Fecal free hemoglobin level)
 3. ตรวจหาไขมันในอุจจาระ (Stain for fat by Sudan stain)

การให้บริการของฝ่ายปรสิตวิทยา ได้รับการรับรองคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้

 1. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
 2. ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190:2003 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน
 3. ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 4. ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วัน /เวลา และสถานที่ให้บริการ

คลินิกปรสิต อาคาร ภปร ชั้น 14

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร ชั้น 4

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร ชั้น 18

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 (นอกเวลาราชการ)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 08.00-24.00 น. หลังเที่ยงคืนใช้ระบบโทรตาม (On call)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา
อาคาร ภปร ชั้น 4
โทร. 02 256 5386

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3
โทร. 02 256 4000 ต่อ 80343, 80344

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4387 ต่อ 0 (ธุรการ)

เว็บไซต์หน่วยงาน