โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

นิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยผลสำรวจในกลุ่มโรงพยาบาล ประจำปี 2562

“ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ” ได้อันดับ 1 

Thailand’s Most Admired Company 2019

มีผลการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 6.56 และเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มตัวแปรย่อย ดังนี้

  • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  >  6.82
  • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)  > 6.38
  • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance)   >  6.31
  • การบริการ (Service)   >  6.47 
  • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand)   > 6. 95
  • ผู้บริหาร (Management)    >  6.42

ทั้งนี้ นิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company เป็นปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

***************************************************

กิจการที่ได้รับเลือกว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวแปรรวมกัน คือ 6.56 ทั้งนี้ หากดูค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวแปรอื่นประกอบก็จะทำให้ประเมินได้ว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีภาพลักษณ์ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเด็น ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of  Brand) ดังนี้

  • เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ “แข็งแกร่ง” (Own strong brands)
  • เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ “เติบโตต่อเนื่อง” (Own growing brands)
  • เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ “มีลูกค้าภักดีต่อแบรนด์” (Own brands with customer loyalty)
  • เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ “มีมูลค่าสูง” (Own brands with high value)

ที่มา : http://brandage.com/article/16351/Thailand’s-Most-Admired-Company