พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่พยาบาลที่สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ในหลักสูตรเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 128 คน ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B

โดยหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการบูรณาการเป็น Training Roadmap มาตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นหลักสูตรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงเป็นสถาบันต้นแบบด้านการฝึกอบรมพยาบาลใหม่เฉพาะทาง