พิธีบำเพ็ญกุศล วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  ณ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร