บริษัท คาสสิน่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน

บริษัท คาสสิน่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรรณี ศิริประภารัตน์ และคุณมัทนี พึ่งวิรวัฒน์ บริจาคเงินเพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000,000 บาท โดยมีนายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์