เช็คด่วน สัญญาณเตือนโรคสมอง

เกร็ดความรู้สุขภาพ

ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง การเสื่อมหรือถดถอยของการทำงานของสมอง ทำให้มีความผิดปกติของสติปัญญา ความคิด ความจำ การตัดสินใจ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ผู้สูงอายุอาจมีความสามารถของสมองเสื่อมถอยตามวัยเป็นปกติ เช่น สมาธิ การมีใจจดจ่อลดลง จดจำชื่อคนใหม่ ๆ ไม่ได้ หาของไม่เจอ แต่จะไม่ลืมเรื่องราวสำคัญที่พึ่งเกิดขึ้น และยังสามารถทำกิจวัตรดูแลตนเองได้เป็นปกติ

ความสามารถในการรู้คิด (Cognition) คือ ความสามารถของสมองในการรับรู้จัดการกับข้อมูล หรือสิ่งกระตุ้นเพื่อให้การตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

 • สมาธิและการมีใจจดจ่อ
 • ความจำและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ
 • ความสามารถด้านภาษา
 • การรับรู้ต่อมิติสัมพันธ์ เช่น การวาดภาพเชิงซ้อน จดจำใบหน้าบุคคล การรับรู้ทิศทาง จำสถานที่ตำแหน่งที่วางของ
 • ความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ
 • การรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัว การควบคุมพฤติกรรม

MCI สัญญาณเตือนก่อนภาวะสมองเสื่อม

ผู้ที่มีความสามารถของสมองหรือมีความสามารถในการรู้คิดเสื่อมถอยลงอย่างน้อย 1 ใน 6 ด้านของพุทธิปัญญา ท่านอาจเสี่ยงต่อการมีภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อย หรือ Mind Cognitive Impairment (MCI) อาการสัญญาณเตือนอันได้แก่

 • มีปัญหาการใช้สมาธิจดจ่อ
 • มีปัญหาด้านความไวของขั้นตอนความคิด
 • มีปัญหาด้านทิศทาง เส้นทางและมิติสัมพันธ์
 • ความจำระยะสั้นไม่ดี
 • มีปัญหาด้านการใช้ภาษา
 • มีความยากลำบากเมื่อทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • มีความผิดปกติของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ทักษะการแก้ปัญหาลดลง

หากพบอาการแบบนี้บ่อย ๆ เป็นมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน และต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแล ก็เข้าข่ายเป็นภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

เมื่อคุณรู้สึกว่ามีความจำแย่ลง หรือคนในครอบครัว เพื่อนสนิทสังเกตเห็นได้ ควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที และอาจจะแก่ไขสาเหตุที่ทำให้ความจำกลับมาเป็นปกติได้ในผู้ป่วยบางราย

สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
ศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center อาคาร ส.ธ. ชั้น 7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 70710 หรือ 70711