Cherish the Past, Shape the Future 

Cherish the Past, Shape the Future 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ
Cherish the Past, Shape the Future

📆 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
🕤 เวลา 09.30 – 16.30 น.
📌 ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พร้อมทั้ง ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ศ.นพ.อารี ตนาวลี เวลา 13.00 – 14.30 น.

#MDCU
#แพทย์จุฬาฯ