ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ

Center of Excellence in liver diseases

มุ่งมั่นให้บริการรักษา ดำเนินการวิจัย และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
อันเกี่ยวเนื่องกับโรคตับไปสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทย

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศ จากเดิมเป็นเพียงศูนย์โรคตับซึ่งเปิดบริการมาร่วม 10 ปี โดยเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ คือ “ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ” เราจึงมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการรักษา เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตับ รวมถึงสามารถตรวจพบและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ผู้คร่ำหวอดกับงานด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับมาร่วม 20 ปี กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ มักเป็นผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายซึ่งมีความซับซ้อนและดูแลยาก จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา
ผู้ป่วยและญาติจึงมีส่วนร่วมกับทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เรายังได้พัฒนาด้านการบริการทางการแพทย์เป็นแบบ One-Stop Service บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งการประสานงาน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการรับยา เพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปยังจุดบริการต่าง ๆ ได้

“ศูนย์ฯ จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา”

เจตจำนง

มุ่งมั่นให้บริการรักษา ดำเนินการวิจัย และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันเกี่ยวเนื่องกับโรคตับไปสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทย

ภาระหน้าที่

  1. บริการรักษาพยาบาล ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อมุ่งเน้นศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคตับให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
  2. บริการงานอบรม การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคตับในรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
  3. ดำเนินการวิจัยด้านโรคตับและผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  4. พัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการวินิจฉัย การรักษาการพยากรณ์โรค และการทำนายผลการตอบสนองต่อการรักษา และนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
  5. ส่งเสริมการนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านโรคตับไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ และการป้องกันรักษาโรคตับแก่ประชาชน และบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ให้ถึงซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี


การให้บริการของศูนย์

“เป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ คือ ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วย
ต้องมาถึงจุดที่เป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับให้บริการและดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้านโรคตับแบบองค์รวม (one-stop service) ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็สามารถเข้าถึงการบริการ การประสานงาน การให้การรักษาจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและรวดเร็ว การประสานงานด้านต่าง ๆ โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนด้านโรคตับโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ด้านการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางก็ล้อตามไป เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยตรงและสอนให้เห็นถึงคุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์สมดังเจตนารมณ์ในการกระจายแพทย์ที่มีคุณภาพสู่ชุมชน 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ยังมีการจัดตั้ง “ชมรมคนรักษ์ตับ” เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่ได้รับเปลี่ยนตับมารวมตัวนับร้อยคน พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ อาทิ “ค่ายคนรักษ์ตับ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาจิตใจของผู้ป่วยด้วยกันเอง นับเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

และเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 นับเป็นวันที่พวกเราพี่น้องศูนย์โรคตับและพี่น้องชมรมคนรักษ์ตับภาคภูมิใจ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ณ ห้องโถง อาคารจักรพงษ์ และอาคารวชิรุณหิศ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ พร้อมด้วยคุณเพชรา เชาวราษฎร์ และสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับเฝ้ารับเสด็จ นับเป็นวันที่ศูนย์โรคตับกลายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับอย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับยังมีโครงการ “ศูนย์ฯ โรคตับสัญจร” ซึ่งเป็นโครงการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพตับกับประชาชนยังต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล โดยโครงการศูนย์ฯ โรคตับสัญจร ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และพระครูหิรัญประชามานิตย์ ออกตรวจสุขภาพตับให้กับประชาชนในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับสู่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการมากกว่า 300 คน ส่วนครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนสามารถติดต่อข่าวสารทางหน้าเฟสบุ๊กของศูนย์ฯ ได้ที่เฟสบุ๊คเพจศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. และปิดทำการในวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ
อาคารวชิรุณหิศ

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4691

เว็บไซต์หน่วยงาน