ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคมะเร็งครบวงจร 

Excellence Chulalongkorn Comprehensive Cancer Center

ดูแลรักษาโรคมะเร็งและที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

การรับผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีแนวโน้มจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเนื่องจากธรรมชาติของมะเร็งมีความซับซ้อน การบำบัดรักษาจึงต้องอาศัยวิธีบูรณาการร่วมกันหลายด้าน ทำให้การรักษาของศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้คัดสรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เจตจำนง

ศูนย์มะเร็งแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ภาระหน้าที่

 1. บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งและที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
 2. บริการงานอบรม การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคมะเร็ง ในรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมระดับนานาชาติ
 3. ดำเนินการวิจัยด้านโรคมะเร็ง และผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 4. พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการวินิจฉัย การรักษา การพยากรณ์โรค และการทำนายผลการตอบสนองต่อการรักษาและนำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล

หน่วยงานสนับสนุน และฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ดังนี้

 1. ฝ่ายศัลยศาสตร์
 2. ฝ่ายรังสีวิทยา หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 3. ฝ่ายอายุรศาสตร์
 4. ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
 5. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
 6. ฝ่ายออโธปิดิกส์
 7. ฝ่ายสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ 

 1. งานบริหารจัดการรายโรค (Disease Management)
 2. ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day Care) (อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4)
 3. ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day Care) (อาคารอาทรชั้น 1)
 4. ศูนย์ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง (Cancer Immunotherapy)  
 5. ศูนย์จุฬายีนโปร (Chula Gene Pro)
 6. งานทะเบียนและฐานข้อมูลโรคมะเร็ง (Tumor Registry)   
 7. งานเบิกจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็ง (Reimbursement)
 8. งานบริหารศูนย์ฯ (Administration)

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้คัดสรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) เครื่องฉายแสง เครื่อง MRI รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยครบรอบด้าน มีการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพระหว่างการรักษา และติดตามสุขภาพผู้ป่วยเมื่อจบการรักษาแล้ว เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างครบวงจร เพราะผู้ป่วยควรมีสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียม ได้มาตรฐานและครอบคลุมด้วยสิทธิการรักษาอย่างดีที่สุด

อีกทั้งได้มีการลงนามเป็นสถาบันพี่น้อง (Sister Institution) กับ MD Anderson Cancer Center สถาบันผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งระดับโลก ที่เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน จัดประชุมวิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและด้านงานบริการทางการแพทย์ และมีการพัฒนางานบริการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้าง “โครงข่ายข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” สำหรับแต่ละ
โรงพยาบาล เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยารักษาโรค โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ยาเคมีบำบัดหรือที่เรียกกันว่า คีโม (Chemotherapy) มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการของโรค              
 2. ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) มีฤทธิ์ในการมุ่งรักษาเฉพาะจุด ทำให้ผลข้างเคียงลดลง
 3. ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) มีฤทธิ์ในการปลดล็อกการซ่อนตัวของเซลล์มะเร็ง เพื่อให้ภูมิคุ้มกันร่างกายสามารถเข้าไปกำจัดได้

ซึ่งทางศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างมากเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หนังสือสถิติทะเบียนมะเร็ง ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพท์โรคมะเร็งครบวงจร


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. งานบริหารจัดการรายโรค งานทะเบียนและฐานข้อมูลโรคมะเร็ง งานเบิกจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็ง งานบริหารศูนย์ฯ

เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอาทร ชั้น 2

2. ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day Care)

เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4

3. ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day Care)

เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอาทร ชั้น 1

4. ศูนย์ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คลินิก Cancer Cellular Therapy 

เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โซน C

5. ศูนย์จุฬายีนโปร

เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 6 โซน C

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร อาคารอาทร ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4530 และ 4535