โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา โดยชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย งานศิลปะ และให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม โดยมี ดร.ยุพมาศ โภคสิริรักษ์ ประธานชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬา-กาชาด กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์