เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2564” ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์.โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฎิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบต่อไป