มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ

คุณมุข-คุณพรทิพย์-คุณดุษฎี โรจตระการ คุณ Mark Curtis คุณอรศรี ทิพยบุญทอง และครอบครัว มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1,350 ลิตร จากบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อไวรัส โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต