พิธีมอบโล่ รางวัลพระราชทาน ฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล แก่ ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง ” สุขภาพทางใจ สิ่งที่ผู้สูงวัยไม่ควรละเลย “ โดย นพ.ภรเอก มนัสวานิช เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร

 

ทั้งนี้ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด จัดทำโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี ชายและหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

 

โดยในปี 2561 มีผู้ชนะการประกวดได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน