บริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ สาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา

นางนฤมล สุวรรณกร และ นางสุจิตรา พรพิบูลย์ (อรุณสกุล) ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ ( HePA ) สำหรับสาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ หัวหน้าฝ่ายวิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์