โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน รู้ทันรักษาได้

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน รู้ทันรักษาได้

สัญญาณอันตรายมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
● เลือดจาง
● หน้ามืด
● มีไข้
● เหนื่อยง่าย
● เลือดออกง่าย
● ต่อมน้ำเหลืองโต


ตอบคำถามคาใจ?
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันยังไม่มีการสรุปแน่ชัด แต่อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
● กรรมพันธุ์พบน้อยกว่า 5%
● การสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น เบนซนี
● เป็นโรคเลือดมาก่อน เช่น โรคไขกระดูกเสื่อม (MDS) หรือโรคเลือดข้นและเกล็ดเลือดสูง (MPN)
● เคยไดร้ับยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสง
● ได้รับรังสี
● สูบบุหรี่


โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้
หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ยิ่งรู้เร็ว รีบรักษา หายขาดได้


ข้อมูลโดย รศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2567