ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Public Relations Department

ทันสถานการณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงเวลา สวยงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดิมเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ขึ้นอยู่กับแผนกเลขานุการ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หน่วยประชาสัมพันธ์ จึงเปลี่ยนเป็น “ฝ่ายประชาสัมพันธ์” ตามคำสั่งสภากาชาดไทยที่ 1518/2550 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

หัวหน้าฝ่ายที่กำกับดูแลพันธกิจนี้มาแล้วจนถึงปัจจุบัน ตามรายนาม ดังนี้

 1. นางสาววนิดา ลาวัลกุล หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2525 – 2529
 2. นางสาวจงวดี ฉัตรรุ่งเรือง หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 – 2550
 3. นางสาวจงวดี ฉัตรรุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2551 – 2556
 4. นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพันธกิจในการให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และการแนะนำบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

เจตจำนง

ทันสถานการณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงเวลา สวยงาม

ภาระหน้าที่

การดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การบริการและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สอดคล้องไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและสามารถเข้าถึงการให้บริการขององค์กรแก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

โครงสร้างของฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ภายใต้การบริหารงานและดูแลโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และมีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อยในการดำเนินงานตามพันธกิจของฝ่ายฯ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. งานแนะนำบริการและการสื่อสาร

 • งานด้านศูนย์โทรศัพท์ (Call Center)
 • งานด้านการให้บริการข้อมูล ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  (อาคาร ภปร อาคาร ส.ธ. และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)

ผศ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านสื่อสารองค์กร

นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คนปัจจุบัน

การให้บริการของฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. งานแนะนำบริการและการสื่อสาร 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 2 ส่วนย่อยด้วยกัน ดังนี้

1.1 งานด้านศูนย์โทรศัพท์ (Operator) 

ปฏิบัติงานสื่อสารทางโทรศัพท์รับสายภายนอกและรับสายภายใน Call Center บริการต่อสายภายนอก ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุม กิจกรรมพิเศษ ประสานงานโอนสายในการบริการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย การประกาศเสียงตามสาย การประกาศ Code CPR 155 การติดต่อประสานและให้ข้อมูลงานแพทย์เวร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามวาระในการใช้แผนงานต่าง ๆ อาทิ แผนอัคคีภัย แผนสาธารณภัย การรับแจ้งเพลิงไหม้-เหตุด่วน เหตุร้ายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงการประสานงานรับผู้ป่วย VVIP การสื่อสารผ่าน SMS และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานด้านการให้บริการข้อมูล ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคาร ภปร อาคาร ส.ธ. และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)

ปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลในการติดต่อสอบถามและแนะนำบริการ การบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การแนะนำเส้นทางมายังโรงพยาบาล–เส้นทางสัญจรภายในเขตโรงพยาบาล การใช้คอมพิวเตอร์ออกบัตรคิวเร่งด่วน การประสานงานประชาสัมพันธ์ในกรณีของหาย การติดตามญาติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร ฬ. และสื่อสิ่งพิมพ์ของโรงพยาบาล การให้คำแนะนำบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกดบัตรของชั้นตรวจต่าง ๆ ดูแลรับผิดชอบจอภาพประชาสัมพันธ์ของ อาคาร ภปร ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

2.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงด้วยการเขียนข่าวสารประเภทต่าง ๆ  ผ่านหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ โปสเตอร์ ไวนิล Social Media ไลน์ (Line) รายการติดจอ ฬ. เฟสบุ๊กแฟนเพจ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เช่น ข่าวสังคม ข่าวสาธารณสุข ประกาศหาญาติผู้ป่วย การรับสมัครงาน การชื่นชมการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากับโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.2 ประสานงานการถ่ายภาพ สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแลการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอของสื่อมวลชน ภายในโรงพยาบาล เพื่อเผยแพร่ในรายการต่าง ๆ ของทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ต่าง ๆ เช่น วิทยุจุฬาฯ  สำนักข่าวไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ฯลฯ

2.3 จัดเตรียมงานแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ผลงานการรักษาโรคของผู้ป่วยที่ประสบผลสำเร็จและวิวัฒนาการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของแพทย์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยการประสานงานกับแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ นำมาสรุปจัดทำข่าวแจกสื่อมวลชน และจัดทำบันทึกถึงผู้เกี่ยวข้องในการขอใช้ห้องประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุม ขออาหารว่าง และหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ 

2.4 ต้อนรับสื่อมวลชนและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีการส่งผู้ป่วยจำนวนมากมารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ ตึกถล่ม ฯลฯ ต้องประสานงานขอข้อมูลผู้ป่วย จากห้องฉุกเฉินเพื่อจัดเตรียมสรุป ให้ผู้บริหารแถลงข่าว รวมทั้งจัดทำข้อมูลแจกสื่อมวลชนและญาติที่มาสอบถาม

2.5 จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ทางด้านการเขียนสคริปวิทยุและโทรทัศน์ เช่น วิดีโอแนะนำโรงพยาบาล และขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วยงานต่าง ๆ

2.6 ดูแลจัดทำ Website รพ.จุฬาฯ และวารสารภายในโรงพยาบาล เช่น วารสาร ฬ. หนังสือรายงานประจำปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทย รวมทั้งหนังสือที่ระลึกในวาระพิเศษต่าง ๆ

2.7 บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ดูแลและผลิตสื่อวิดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายใน ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์งานและการกระจายองค์ความรู้ด้านการแพทย์สู่สาธารณชน

2.8 ให้การสนับสนุนกิจกรรมดนตรีบำบัดจากนิสิต นักศึกษา ศิลปิน ดารา นักแสดง ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยทางจิตใจให้มีความสุข คลายความทุกข์ ความเจ็บป่วย เพื่อเสริมภาพลักษณ์องค์กร

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารผ่าตัดเก่า (111)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

งานแนะนำบริการและการสื่อสาร

 • งานด้านศูนย์โทรศัพท์ ให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 • งานด้านการให้บริการข้อมูล ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
  • อาคาร ภปร : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
  • อาคาร ส.ธ. : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
  • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ : ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.00 – 16.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาคารผ่าตัดเก่า (111)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000