ฝ่ายจุลชีววิทยา 

Department of Microbiology 

มุ่งมั่นงานสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อการประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ฝ่ายจุลชีววิทยาเป็นหน่วยงานที่มาพร้อมกับการตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2490) ดังนั้น
จุลชีววิทยาจึงมีประวัติยืนยาวนานกว่า 65 ปี ในระยะแรก ๆ จุลชีววิทยาเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในภาควิชาพยาธิวิทยา ตั้งอยู่ที่อาคารสายหยุด บุนนาค หรือภักไพบูลย์ (เป็นเรือนไม้) ซึ่งได้ถูกรื้อไป และสร้างอาคารเวชศาสตร์ป้องกันขึ้นมาแทน 

ต่อมาภาควิชาพยาธิวิทยาได้ย้ายมาที่อาคารพยาธิวิทยา ซึ่งสร้างใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น (ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว และสร้างเป็นสนามแทน)
จุลชีววิทยาก็ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีและทำการอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารพยาธิวิทยา ในระยะแรกนั้น จุลชีววิทยาได้บริการเฉพาะการเพาะเชื้อทางด้านแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต่อมามีการศึกษาวิจัยร่วมกับแพทย์ทางทหารของอเมริกา ทำให้งานบริการด้านการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้หน่วยจุลชีววิทยามีงานขยายเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านวิชาการและการให้บริการ ประกอบกับมีพระราชกฤษฎีกาเพิ่มแผนกวิชาในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

รางวัล หรือความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. 2515 – 2520 โครงการการพัฒนาการทดสอบ Autoantibody ต่าง ๆ

ปี พ.ศ. 2524 ศูนย์สเตรปโตคอกคัสแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2527 ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ Tissue Typing 

ปี พ.ศ. 2527 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Mycoplasma pneumoniae

ปี พ.ศ. 2528 การวินิจฉัยผู้ป่วยเอดส์ 2 รายแรกของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2529 การเก็บตัวอย่างเลือดบนกระดาษซับ

ปี พ.ศ. 2529 วิธีการตรวจหาแอนติบอดีหัดเยอรมันชนิด IgM ด้วยวิธี solid-phase immunosorbent hemagglutination inhibition technic

ปี พ.ศ. 2530 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Chlamydia trachomatis, Chlamydophila psittaci และ Chlamydophila pneumoniae

ปี พ.ศ. 2534 – 2535 การศึกษาวิจัยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบวงจร

ปี พ.ศ. 2534 – 2537 การทดสอบยาต้านไวรัสเอดส์ครั้งแรกของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2536 การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคพีซีอาร์

ปี พ.ศ. 2536 การพัฒนาวิธีการทดสอบด้านชีวโมเลกุล เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ HIV, HBV, HEV, Dengue virus

ปี พ.ศ. 2537 การทดสอบวัคซีนเอดส์ครั้งแรกในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2542 การทดสอบทางอณูชีววิทยาตรวจ Mycoplasma pneumoniae

ปี พ.ศ. 2543 การวิเคราะห์สปีชีส์ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคการหาลำดับเบส

ปี พ.ศ. 2545 การทดสอบทางอณูชีววิทยาตรวจ Chlamydia pneumoniae

ปี พ.ศ. 2550 การพัฒนาการตรวจ HLA-B*15:02 เพื่อป้องกันการแพ้ยา

ปี พ.ศ. 2552 การใช้ NAT (Nucleic AcidTechnology) ในการตรวจคัดกรองโลหิต

ปี พ.ศ. 2555 การใช้เม็ดเลือดขาวทีเซลล์เพื่อรักษาโรคมะเร็งที่เกิดจากไวรัส EBV

ปี พ.ศ. 2555 ไพรเมอร์และวิธีการสำหรับตรวจหาและจัดจำแนกเชื้อ Pythium Insidiosum ในระดับกลุ่มย่อย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ของไฮเรสโซลูชั่นเมลติ้ง

ปี พ.ศ. 2562 การให้บริการตรวจ Beta Glucan เป็นแห่งเดียวในประเทศเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อราอย่างรวดเร็ว

ปี พ.ศ. 2562 การตรวจหาแอนติบอดีของเชื้อ Pythium Insidiosum เพื่อวินิจฉัยโรคการติดเชื้อบริเวณหลอดเลือดแดง และการให้บริการ Immunotherapy เป็นแห่งเดียวในประเทศ

ปี พ.ศ. 2563 ห้องปฏิบัติการแรกในประเทศไทยที่ใช้ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคซิฟิลิส แบบ Reverse Algorithm 

ปี พ.ศ. 2563 การพัฒนาวิธีการตรวจ Immuno-Electrophoresis จากผลึก Cryoglobulin เป็นแห่งแรกในประเทศ

เจตจำนง 

มุ่งมั่นงานสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำของสังคม สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติ

ภาระหน้าที่

 1. ร่วมผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิตและผลิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศ กอปรด้วยคุณธรรม
 2. บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นและชุมชน
 3. บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
 4. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมและดำรงซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ

โครงสร้างของฝ่ายจุลชีววิทยา

ฝ่ายจุลชีววิทยา แบ่งเป็น

 1. หน่วยแบคทีเรียวิทยา
 2. หน่วยไวรัสวิทยา
 3. หน่วยราวิทยา
 4. หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา
 5. ห้องปฏิบัติการกลาง

หน่วยงานปฏิบัติการเฉพาะเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นเลิศ 

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งครบวงจร)
 2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 
 3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
 4. หน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสวิทยาทางการแพทย์ประยุกต์ 
 5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 6. หน่วยปฏิบัติการวิจัยในโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและโรคทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยการวิจัยแบบปริวรรต 

การให้บริการของฝ่ายจุลชีววิทยา

ฝ่ายจุลชีววิทยาให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับแบคทีเรียวิทยา ราวิทยา ไวรัสวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา โดยให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และหน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอก รวมทั้งผู้ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ฝ่ายจุลชีววิทยามีห้องปฏิบัติการอยู่ที่ อาคาร อปร ชั้น 15 – 17 และมีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

การให้บริการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบทั้งสิ้น 490,410 การทดสอบ ในปี พ.ศ. 2562 มีการเปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 305 รายการทดสอบ โดยได้การรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189:2012 และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190:2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจำนวน 163 รายการทดสอบ 


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายจุลชีววิทยา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคาร อปร ชั้น 15, 16 และ17 และเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 โซน B

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายจุลชีววิทยา
อาคาร อปร ชั้น 16

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4132


ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายจุลชีววิทยา
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 โซน B

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 80334

เว็บไซต์หน่วยงาน