สิทธิการรักษาผู้ป่วยใน

สิทธิการรักษาสำหรับผู้ป่วยใน

  1. ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการที่ทำการเบิกจ่ายตรงอนุมัติสิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2. ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท) และประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  3. ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท) และประกันสังคมส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น เว้นแต่มีการรักษาที่สิทธิทางต้นสังกัดไม่ครอบคลุม อันจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีผู้ป่วยแต่ละราย
  4. ผู้ป่วยสิทธิรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน มหาชน
    • มีใบส่งตัวมาเพื่อรับการรักษา
    • สำรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายกับทางต้นสังกัดในภายหลัง
  5. ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมฉุกเฉินได้ภายใน 72 ชั่วโมง หรือสิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท) ตีความฉุกเฉิน ตามกรณีผู้ป่วยแต่ละราย
  6. ผู้ป่วยสิทธิเงินสด