เคล็ดลับ สร้างสุขภาวะในที่ทำงาน ทำงานอย่างมีสุข ได้งานคุณภาพ 

เคล็ดลับ สร้างสุขภาวะในที่ทำงาน ทำงานอย่างมีสุข ได้งานคุณภาพ 

เวลา 1 ใน 3 ของผู้คนส่วนใหญ่ใช้ไปกับการทำงาน สถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี จะมีส่วนช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง นำไปสู่การทำงานและผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับบุคคล การจัดการชีวิตการทำงาน  

 1. บริหารเวลาและตอบสนองต่องานอย่างเหมาะสม  
 2. หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่จำเป็น  
 3. ร่วมกิจกรรมทางสังคมในที่ทำงาน 
 4. รับมือกับคำวิจารณ์อย่างเหมาะสม รู้จักปล่อยวาง มีสติ 
 5. ฝึกทักษะการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในชีวิต 

ระดับบุคคล การจัดการชีวิตส่วนตัว 

 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
 2. รับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์ 
 3. จัดสรรเวลาพักผ่อน นอนหลับเพียงพอ ฝึกสมาธิ  
 4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
 5. ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย รับรู้ข้อจำกัดของตนเอง  

ระดับองค์กร  

 1. ออกแบบการทำงาน หน้าที่ ให้เหมาะสมตรงกับความสามารถของพนักงาน  
 2. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น รูปแบบและเวลาทำงาน 
 3. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและจัดกิจกรรมร่วมกันในองค์กร  
 4. จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 5. กำหนดนโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงานที่ช่วยสร้างเสริมสร้างสุขภาพ 

ข้อมูลโดย : อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ 
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566