PM 2.5 กับสตรีตั้งครรภ์

PM 2.5 กับสตรีตั้งครรภ์

มารดาเพิ่มความเสี่ยงการเกิด :

  • ภาวะครรภ์เป็นพิษ
  • คลอดก่อนกำหนด

ทารก เพิ่มความเสี่ยง :

  • ทารกตายคลอด
  • น้ำหนักตัวน้อย
  • ภาวะหอบหืด
  • ภาวะออทิสติกสูงขึ้น

สตรีตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น PM 2.5
เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา