การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน Hospitel

การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน Hospitel

เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาใน Hospitel ทีมแพทย์และทีมพยาบาลจะได้ติดตามอาการผู้ป่วยในแต่ละวันและให้การรักษาตามดุลยพินิจ โดยแบ่งผู้ป่วยที่ดูแลภายใน Hospitel ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว

ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสและตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray) เมื่อแรกรับ ไม่พบรอยโรค

การรักษา

  • แยกกักตัวที่ Hospitel อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ
  • ให้การรักษาตามอาการ

ผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองอ่อน

ผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว หรือมีการติดเชื้อที่ปอดแต่อาการไม่รุนแรง

การรักษา

  • แยกกักตัวที่ Hospitel อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มตรวจพบเชื้อหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น
  • ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตามข้อบ่งชี้
  • แพทย์จะติดตามอาการ ตรวจเอกชเรย์ปอด (chest x-ray) และสั่งการรักษาเพิ่มเติมตามดุลยพินิจ

ผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองเข้ม

ผู้ป่วยที่เคยมีอาการรุนแรง และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่เมื่อติดตามอาการแล้วดีขึ้น จึงย้ายมารักษาต่อที่ Hospitel

การรักษา

  • แยกกักตัวต่อที่ Hospitel จนครบ 14 วัน นับจากวันที่เริ่มตรวจพบเชื้อหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น
  • ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสต่อเนื่อง หากอาการไม่ดีขึ้น
  • แพทย์จะติดตามอาการต่อ ร่วมกับการสั่งการรักษาเพิ่มเติมตามดุลยพินิจ

คำแนะนำ

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาใน Hospitel ควรหมั่นสังเกตอาการของร่างกายตนเอง วัดระดับค่าออกซิเจนในเลือด วัดอุณหภูมิของร่างกาย และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งให้ทีมแพทย์และทีมพยาบาลทราบ เพื่อรับการติดตามอาการอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.พรจิรา ศุภราศรี