โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป

โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่อายุ  35  ปีขึ้นไป (ราคา 1,180 บาท)

โปรแกรมนี้เป็นการตรวจร่างกายอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อให้รองรับกับช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้น โดยโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และเหมาะเป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน โดยมีรายการตรวจดังนี้

 1. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
 2. ตรวจสมรรถภาพของตับ AST,ALT,ALP
 3. ตรวจสมรรถภาพไต BUN , Cr
 4. ตรวจไขมันในเลือด CHO,TG,HDL
 5. ตรวจกรดยูริค Uric acid
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 7. เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 9. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 10. พบแพทย์ Physical Examination
 11. รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เล่ม