โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า  35  ปี (ราคา 410 บาท)

โปรแกรมนี้เป็นการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคที่พบได้บ่อยในช่วงอายุที่น้อยกว่า 35  ปี โดยมีรายการตรวจดังนี้

  1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  2. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
  3. เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
  4. พบแพทย์ Physical Examination