โรคกลัวเชื้อโรคปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในยุคโควิด-19

โรคกลัวเชื้อโรคปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในยุคโควิด-19

โรคกลัวเชื้อโรค (Mysophobia) คือ โรคที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวเชื้อโรค ความสกปรก พื้นที่ที่ไม่สะอาดการปนเปื้อนต่าง ๆ รวมถึงการติดเชื้อ หากมีความรู้สึกกลัวมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ประชาชนมีความกลัวต่อการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

สาเหตุ

เกิดจากประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อโรคหรือความสกปรกที่ไม่ดีในอดีตมาก่อน รวมถึงมีนิสัยส่วนตัวที่รักความสะอาดมาก จนอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัวต่อการสัมผัสเชื้อโรค

อาการ

  1. กลัวเชื้อโรคและความสกปรกขั้นรุนแรง รวมทั้งรู้สึกไม่ดีเมื่อต้องสัมผัสหรือเข้าใกล้ความสกปรก
  2. มีปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น ร้องให้ โวยวาย เหงื่อแตกตัวสั่นมากผิดปกติ เมื่อเจอความสกปรก
  3. กลัวความสกปรกมากถึงขั้นมีอาการป่วย เช่น หน้ามืด เป็นลม
  4. ล้างมือบ่อยเกินความจำเป็น ล้างมือซ้ำ ๆ
  5. มักอาบน้ำนานหรือบ่อยครั้ง เพราะคิดว่าตนเองทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
  6. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในทุกกรณี เช่น ห้องน้ำสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
  7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายผู้อื่น

การรักษา

การใช้พฤติกรรมบำบัด เป็นการรักษาหลักที่ฝึกให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับความกลัวของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนบรรลุเป้าหมายในการรักษาการใช้ยา มียาหลายกลุ่ม ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ได้แก่ ยาต้านเศร้า ยาระงับอาการสั่น ยาลดความวิตกกังวล และยาทางจิตเวชอื่น ๆ ซึ่งการรักษาด้วยยาจะทำควบคู่ไปกับพฤติกรรมบำบัดโดยยาจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวน้อยลงและกล้าฝึกพฤติกรรมบำบัดมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล