เตรียมตัว อย่างไรไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เตรียมตัว อย่างไรไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

การรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
  – ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำตัว แนะนำให้รับประทานยาตามปกติ
  – ทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ เช่น ออกกำลังกาย หรือ ไม่ต้องงดดื่มชา กาแฟที่กินเป็นประจำ
  – พักผ่อนให้เพียงพอ
  – หากพบว่าตนเองมีไข้ หรือ ไม่สบายในวันที่จะฉีดวัคซีน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป
 2. ระหว่างฉีดวัคซีนโควิด-19
  – เตรียมเอกสาร/บัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม
  – สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง
  – เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และซักประวัติสุขภาพ
  – ท่านใดมีโรคประจำตัวหรือกังวลเกี่ยวกับยาประจำตัว ควรแจ้งแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีน

แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564