ฟอกไตปลอดภัยในช่วงโควิด-19

ฟอกไตปลอดภัยในช่วงโควิด-19

ผู้ป่วยโรคใที่ต้องเข้ารับการพอกใตด้วยเครื่องใตเทียม ถือเป็นเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 มีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคไที่ต้องเดินทางไปฟอกไตในช่วงโควิด-19 ดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายเข้ารับการฟอกไตตามที่สถานพยาบาลกำหนด
  2. หากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้รีบแจ้งพยาบาลที่ศูนย์ไตเทียม
  3. หากสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ควรรอผลการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนการฟอกไต
  4. เคร่งครัดการควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
  5. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด
  6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือก่อน-หลังเข้ารับการฟอกไต
  7. ไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างการฟอกไต หรือรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  8. หลีกเลี่ยงการใช้รถสารารณะ
  9. ผู้ป่วยโรคใตที่เข้ารับการพอกใต ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์