การตรวจภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จำเป็นจริงหรือ?

การตรวจภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จำเป็นจริงหรือ?

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug
Administration) และองค์การอนามัยโลก ไม่แนะนำให้ตรวจ
หาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคโดยเฉพาะ
โรคชนิดรุนแรง และไม่มีข้อมูลในขณะนี้ที่บอกได้ว่า ต้องมีระดับ
ภูมิต้านท่าน (แอนติบอดี) มากแค่ไหนในการป้องกันโรค
จึงไม่แนะนำให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทาน

การตรวจต้องใช้วิธีมาตรฐาน เช่น Plaque neutralization
reduction test ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อน และเป็นการตรวจที่
จำเป็นต่องานวิจัยเท่านั้น

ชุดตรวจที่มีใช้ทั่วไปในโรงพยาบาล ออกแบบมาเพื่อ
การวินิจฉัยโรค มิใช่เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน
ไม่แนะนำให้นำมาใช้

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564