สิทธิประโยชน์และสิทธิเชิดชูเกียรติ จากการบริจาคเงิน

 

 

ผู้มีอุปการคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (ยกเว้นคลินิกพิเศษใน/นอกเวลาราชการ) โดยพิจารณาจากวงเงินบริจาค โดยแบ่งเป็น ผู้มีอุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา  และผู้มีอุปการะคุณประเภทนิติบุคคล

 

  • ผู้มีอุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา ได้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ดังนี้
ผู้มีอุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ผู้มีอุปการคุณแบบที่ 1
บริจาคตั้งแต่ 40,000 บาท 10%
ผู้มีอุปการคุณแบบที่ 2
บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท 10% 10%
บริจาคตั้งแต่ 300,000 บาท แต่ไม่ถึง 600,000 บาท 15% 15%
บริจาคตั้งแต่ 600,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท 20% 20%
ผู้มีอุปการคุณแบบที่ 3 ระดับ เงิน
บริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาท 25% 30%
บริจาคตั้งแต่ 3,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท 30% 30%
**บริจาคตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท 40% 50%
ผู้มีอุปการคุณแบบที่ 4 ระดับ ทอง
บริจาคตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 2 คน
50% 50%
บริจาคตั้งแต่ 20,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 3 คน
50% 75%
บริจาคตั้งแต่ 30,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 40,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 3 คน
75% 75%
ผู้มีอุปการคุณแบบที่ 5 ระดับ เพชร
บริจาคตั้งแต่ 40,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 3 คน
100% 100%
บริจาคตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 4 คน
100% 100%
บริจาคตั้งแต่ 100,000,000 บาท ขึ้นไป
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 8 คน
100% 100%

 

** สำหรับผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป หากต้องการบริจาคเงินสะสม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะได้รับสิทธิเมื่อบริจาคครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำได้โดยจะต้องแจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกไว้ในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

 

  • ผู้มีอุปการคุณประเภทนิติบุคคล ได้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ดังนี้
ผู้มีอุปการคุณประเภทนิติบุคคล สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 1
บริจาคตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 คน
50% 50%
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 2
บริจาคตั้งแต่ 20,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 คน
50% 75%
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 3
บริจาคตั้งแต่ 30,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 40,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 คน
75% 75%
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 4
บริจาคตั้งแต่ 40,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 คน
100% 100%
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 5
บริจาคตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 3 คน
100% 100%
ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลแบบที่ 6
บริจาคตั้งแต่ 100,000,000 บาท ขึ้นไป
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 7 คน
100% 100%

ผู้มีอุปการะคุณจะได้รับสิทธิเชิดชูเกียรติ โดยสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กาชาดสรรเสริญ หรือ เครื่องราชอิสราภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยพิจารณาจากวงเงินบริจาค ดังนี้

จำนวนเงินที่บริจาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
100,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
200,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
300,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชฯ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
600,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
1,500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชฯ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
6,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
14,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
30,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

สำหรับผู้มีอุปการคุณที่ต้องการขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี  สามารถทำได้โดย แฟกซ์ใบนำฝากเงิน และรายละเอียดการทำบุญที่หมายเลข 02 251 7901 หรือที่อีเมล์  phithikarn@gmail.com

เพื่อทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และส่งกลับเป็นหลักฐานให้ผู้มีอุปการคุณทางไปรษณีย์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 02 256 4382 , 02 256 4505