Best Practice in Hematology : From Basic to Advanced Reviews in Hematology

Best Practice in Hematology : From Basic to Advanced Reviews in Hematology

📣สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญเวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมโลหิตวิทยาในรูปแบบต่างๆ

วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

💻สนใจลงทะเบียนร่วมประชุม Onsite และ รับชมผ่าน Live Broadcast ได้ที่ https://bit.ly/3VppOW5