ประกาศ

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษษยน 2566 เป็นต้นไป
ผู้ป่วยที่มีนัดพบแพทย์ สามารถกดใบนำทางที่ตู้คีออสประจำชั้นตรวจได้
ก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง