ประกาศ-ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เพราะการสื่อสารคือหัวใจของการจัดการวิกฤติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้มีประกาศจากผู้อำนวยการฯ เนื่องในสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้รับบริการได้ทราบ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นำไปสู่การควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที