เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ลำดับสิทธิการรักษาเอกสารที่ต้องเตรียมมา
1ข้าราชการบัตรประจำตัวประชาชน
2รัฐวิสาหกิจ1.หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3เบิกจากต้นสังกัดอื่น1.หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
4ประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บัตรประจำตัวประชาชน
5ประกันสังคมส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น1.หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
6ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บัตรประจำตัวประชาชน
7ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น1.หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน

*กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี จะต้องเตรียมสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน*