เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ลำดับ สิทธิการรักษา เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1 ข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน
2 รัฐวิสาหกิจ 1.หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3 เบิกจากต้นสังกัดอื่น 1.หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
4 ประกันสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บัตรประจำตัวประชาชน
5 ประกันสังคมส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น 1.หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน
6 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บัตรประจำตัวประชาชน
7 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น 1.หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
2.บัตรประจำตัวประชาชน

*กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี จะต้องเตรียมสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน*