สุขภาพจิตวัยทำงาน

สุขภาพจิตวัยทำงาน

“สุขภาพจิต” เป็นประเด็นปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยทำงาน ถือเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและสูญเสียอันดับต้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน ได้แก่ ความเครียดจากงาน สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การไม่มีสมดุลงานและชีวิต Work-life Balance และความไม่ลงตัวระหว่าง ความคาดหวังในงานและอำนาจการควบคุมงาน

ปัญหาสุขภาพจิตจากงาน ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ดังนี้

แบบฉับพลัน: ความเครียด ความวิตกกังวล ความรู้สึกเศร้า ความอยากอาหารลดลง การเผาผลาญในร่างกายผิดปกติ

แบบเรื้อรัง:  ภาวะหมดไฟ (Burnout) ระดับภูมิคุ้มกันลดลง ความต้องการทางเพศลดลง ความดันโลหิตสูง ตลอดจนความผิดปกติทางจิต

การจัดการดูแลสุขภาพจิตในที่ทำงานที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว โดยต้องอาศัยความร่วมมือ จาก นายจ้าง พนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์  ดังนี้

1.        ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
2.        ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีม
3.        จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
4.        ส่งเสริมให้ผู้บริหารสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
5.        ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต
6.        ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ
7.        ดูแลใส่ใจพนักงานที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม

ข้อมูลโดย : อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ 
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566